Kontakt

Siedziba

Płock

ul. Ignacego Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: +48 24 364 73 00
fax: +48 24 364 73 01

Warszawa

ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
tel.: +48 24 364 73 28

Płock - Biuro Zarządu i Administracja

Płock - Fabryki i Platforma Logistyczna

Warszawa - Biuro

Dane administracyjno – prawne:

Basell Orlen Polyolefins Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39

NIP: 774-27-45-992
Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000143578
Kapitał Zakładowy Spółki: 907 398 000,00 PLN


Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 
09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39

NIP: 526-27-10-975
Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000167836
Kapitał Zakładowy Spółki: 200 000,00 PLN


KLAUZULA INFORMACYJNA

W przypadku wysłania do Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych podanych w przesłanej wiadomości email jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez skrzynkę mailową – IOD@basellorlen.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do przesłania wiadomości/udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityce cookies.