Regulamin - Basell Orlen Polyolefins

Regulamin

§1 Postanowienie Ogólne

 1. Na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U. z 2013 r., poz.1422) określa się niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulamin).
 2. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki techniczne, a także prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia przez Usłogodwcę usług drogą elektroniczną. Regulamin dostępny jest na żądanie u Usługodawcy, a także na stronie internetowej www. basellorlen.pl

§2 Definicje

 1. Usługodawca:  Basell  Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 4  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000167836, NIP 526-27-10-975,  REGON 015525120, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143578, o kapitale zakładowym 907 398 000,- zł. – aktualnym na dzień zawarcia Umowy, NIP: 774-27-45-992, REGON: 611377499, obydwie Spółki zwane dalej Grupa BOP, bądź Usługodawcą
 2. Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości  prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Usługi: usługi swiadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

§3 Zakres usług

 1. Usługami oferowanymi przez Usługodawcą są:
  a. Przesyłanie Biuletynu Informacyjnego;
  b. Możliwość zadawania pytań Usługodawcy;
  c. Możliwość przeglądania, odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczonych na stronie www. basellorlen.pl
  dPrzesyłanie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Korzystanie z Usług wymienionych w punkcie 1 powyżej jest dobrowolne i bezpłatne.

§4 Warunki techniczne do odbioru Biuletynu Informacyjnego

 1. Podłączenie do Internetu.
 2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12.
 3. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zaktualizowane wersje programów pocztowych: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail.
 5.  Monitor o rozdzielczości 1024×768.
 6. Włączona obsługa Cookies i Java Script.

§5 Warunki świadczenia usług, zawarcie i odstąpienie od Umowy

 1. ZmówienieUsługiBiuletynu Informacyjnego następuje poprzez wejście na stronę www. basellorlen.pl a następnie właściwe wypełnienie elektronicznego formularza:
  a.   W polu „imię” należy wprowadzić  imię osoby rejestrującej się, w polu „nazwisko” należy wpisać nazwisko osoby rejestującej się, w polu „nazwa firmy” należy podać nazwę firmy, w której osoba rejestrująca się pracuje, w polu e-mail należy wprowadzić  adres e-mail,   na który wysyłany będzie Biuletyn Informacyjny, zaś w polu „telefon komórkowy” należy opcjonalnie wprowadzić numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje  opisane w §3 ustęp 1 punkt d. Wpisane dane musza należeć lub być w dyspozycji (dot. adresu e-mail) osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystanie danych, które nie należą do osoby dokonującej rejestracji. Wpisane dane powinny dotyczyć Usługobiorcy.
  b.   Potwierdzić w polu „zapoznałem się i akceptuję Regulamin” zaznajomienie się z Regulaminem
  c.   Kliknąć przycisk „wyrażam zgodę na otrzymanie Biuletynu”. 
 2. Zamówiony Biuletyn Informacyjny przesyłany zostanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail po wykonaniu kroków opisanych w punkcie 1 powyżej.
 3. Po wpisaniu numeru telefonu komórkowego Usługodawca będzie miał możliwość przesłania informacji handlowo-marketingowych.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdym momencie usunąć swój adres z listy wysyłkowej Biuletynu Informacyjnego samodzielnie poprzez odnośnik w otrzymywanych Biuletynach Informacyjnych.
 5. Umowa w przedmiocie świadczenia usługi Biuletyn Informacyjny następuje z  chwilą wypełnienia kroków opisanych w § 5 ustęp 1.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Usługodawca rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi Biuletyn poprzez usunięcie konta Usługobiorcy, w momencie gdy Usługobiorca samodzielnie wypisze się poprzez odnośnik w otrzymywanych Biuletynach Informacyjnych.
 8. Usługobiorca rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi Biuletyn Informacyjny poprzez samodzielne wypisanie poprzez odnośnik w otrzymywanych Biuletynach Informacyjnych.

§6 Administrator

 1. Administratorem usługi  jest Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Biuletynu Informacyjnego wynikajacych z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Biuletynu Informacyjnego, celem bieżącej naprawy, konserwacji.
 4. Wszelkie wiadomości wysyłane drogą elektroniczna, w tym Biuletyn Informacyjny są wysyłane automatycznie przez Usługodawcę i mogą być przesyłane za pośrednictwem zewnętrznego operatora.
 5. Adresy Usługobiorców zabezpieczone są zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami zabezpieczeń dla tego typu kanałów informacyjnych i usług.
 6. Usługodawca nie przekazuje adresów Usługobiorców do innych podmiotów.
 7. Informacje dostarczane w ramach Biuletynu Informacyjnego związane są z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną.

§7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@basellorlen.pl
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres mailowy osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§8 Pliki Cookies

 1. Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.  może używać plików „cookies”  kiedy Użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies” są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera, bez podawania imienia i nazwiska użytkownika.
 2. Na stronach wykorzystuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach handlowo-marketingowych, informacyjnych i edukacyjnych. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia.

&9 Zastrzeżenia prawne

 1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Zawartość Stron chroniona jest przez prawo autorskie i inne przepisy prawa obowiązujące na terenie RP i jest własnością Grupy BOP* Wszelkie materiały znajdujące się na stronie www.basellorlen.pl są własnością Grupy BOP lub jej parterów biznesowych i nie mogą być kopiowane w całości ani w części.Żadne logo, grafiki, zdjęcia, teksty nie mogą być kopiowane, powielane, przetwarzane, wykorzystywane bez uprzednio wyrażonej zgody przez Grupę BOP. Jednocześnie informuje się, że używane znaki towarowe w postaci mi.in. nazw produktów, technologii, logotypów, tekstów i haseł promocyjnych itd. bez względu na to czy zostały zarejestrowane są zastrzeżonymi znakami towarowymi i zabronione jest ich wykorzystanie bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody.
 2. Grupa BOP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu, materiałów w niej zamieszczonych. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadamiania. Żadne informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1 kc.

§10 Polityka prywatności

 1. Usługodawca gromadzi anonimowe dane statystyczne które mają na celu udoskonalenie strony oraz Biuletynu Informacyjnego. Podczas odwiedzania strony internetowej basellorlen.pl automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje ogólne, które nie są wykorzystywane jako dane osobowe. Wykorzystywane serwery domyślnie zapisują poniższe dane:
  a. Nazwę Państwa dostawcy internetowego
  b. Stronę, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową
  c. Strony internetowe odwiedzane przez Państwa poprzez naszą stronę
  d. Państwa adres IP
  Informacje te są analizowane w formie anonimowej. Są wykorzystywane jedynie do tego, aby poprawić atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność naszej strony internetowej. Jeżeli dane są przekazywane zewnętrznym dostawcom, zastosowano środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. W celu ulepszenia naszej strony zapisywane są anonimowe dane analizowane przez narzędzie Google Analytics.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Biuletyn Informacyjny”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są podawane dobrowolnie. Użytkownik ma prawo dostępu w każdym momencie do treści danych osobowych i ich poprawiania, modyfikacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U. z 2013 r., poz.1422) oraz  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1182).
 4. Dane Usługobiorców wykorzystywane będą w celu: prowadzenia statystyk, ulepszenia treści oraz usług, prowadzenia działań handlowo-marketingowych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Usługobiorcę oraz wysylania bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego, o ile została wczesniej wyrażona zgoda na otrzymania ww.korespondencji.
 5. Dostęp do bazy danych adresowych mają tylko uprawnieni pracownicy firmy Grupy BOP.
 6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Biuletynu Informacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
   – przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) w celach handlowo-marketingowych – komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002r. (Dz. U. z 2013, poz. 1422 ze zm.)    
 7. Wszelkie wiadomości mailowe wysyłane automatycznie przez Grupę BOP. w związku z korzystaniem z e-newslettera będą przesyłane za pośrednictwem zewnętrznego operatora systemów mailingowych, tj. Freshmail.
 8. Administratorem danych osobowych jest Basell  Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresy braku świadczenia usług w związku z zaistniałymi, niezależnie od Usługodawcy problemami technicznymi, które uniemożliwiają mu wykonanie usługi.
 2. Usługodawwca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość  wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich udostępnienia na Stronie internetowej

Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.